Japan Livestock Products Export Promotion Council

Bí quyết của vị ngon và tính an toàn chính là ở kỹ thuật tiên tiến cao độ và chế độ quản lý nuôi dưỡng triệt để theo từng cá thể.

Beef
Pork
Chicken
Chicken Egg
牛乳・乳製品