JAPAN MILK

Sữa và sản phẩm bơ sữa

Về Sữa và sản phẩm bơ sữa

The feature:Milk and dairy products
Universal Japan Milk and Dairy Products Mark

Về Sữa và sản phẩm bơ sữa

Milk

Đặc trưng của Sữa và sản phẩm bơ sữa

Milk

Giới thiệu nhãn hiệu thống nhất dành cho sữa và các sản phẩm bơ sữa