เนื้อวัว

Japanese  Beef

เกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพสูงของเนื้อวากิว
(ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร)

traceability

เจตนา

กฏสำหรับมาตรการพิเศษว่าด้วยการจัดการและถ่ายทอดข้อมูลสำหรับหมายเลขระบุปศุสัตว์” ต้องการการจัดการแบบรวมของของปศุสัตว์ในประเทศโดยการออกหมายเลขระบุปศุสัตว์ ซึ่งสร้างรากฐานของของการเสริมมาตรการป้องกันการรุกรานของ BSE

โครงร่างของระบบ

ปศุสัตว์ในประเทศทั้งหมดมีป้ายที่หูที่แสดงหมายเลขประจำตัวสิบหลัก
นอกเหนือจากหมายเลขประจำตัว วันเกิด เพศและข้อมูลผู้ผลิตเช่นชื่อและที่อยู่ ได้ถูกเพิ่มเมื่อลงทะเบียนกับ National Livestock Breeding Center ซึ่งรวมรวมฐานข้อมูลประวัติการผลิตของปศุสัตว์
ในทุกขั้นตอนของการเชือดปศุสัตว์ รวมไปถึงการชำแหละจากศพเป็นเนื้อที่ขายได้เช่นเดียวกับกระบวนการในการขายปลีก ผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายเก็บบันทึกการขายพร้อมกับหมายเลขระบุปศุสัตว์ ซึ่งจำเป็นต้องระบุอย่างชัดเจนเมื่อมีการขนส่ง
ผู้บริโภคสามารถติดตามประวัติการผลิตได้จากหมายเลขระบุปศุสัตว์ที่ระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์

ข้อมูลที่เปิดเผยบนอินเตอร์เน็ต

เว้นแต่กรณียกเว้นบางกรณี ข้อมูล อิงตามกฏหมาย บันทึกเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทระบุปศุสัตว์จะเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับวัวตัวนั้น ๆ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ National Livestock Breeding Center โดยใช้หมายเลขระบุปศุสัตว์

รายการที่เปิดเผย;

 1. หมายเลขระบุปศุสัตว์
 2. วันเกิด / นำเข้า
 3. เพศ
 4. หมายเลขระบุปศุสัตว์ของครอบครัว
 5. สถานที่เลี้ยง (ชื่อจังหวัดและเมือง)
 6. วันที่เข้าและออกโรงเลี้ยง
 7. วันที่เชือดหรือส่งออก
 8. พันธุ์ปศุสัตว์
 9. ชื่อประเทศที่นำเข้า(สำหรับปศุสัตว์นำเข้า)
 10. ชื่อและที่อยู่ของโรงเชือด
 11. ชื่อประเทศที่ส่งออก(สำหรับปศุสัตว์ที่ส่งออก)

รายการที่เปิดเผยตามข้อตกลง

 1. ชื่อผู้จัดการ
 2. ชื่อผู้นำเข้า
 3. ชื่อผู้เชือด
 4. ชื่อผู้ส่งออก
 5. ตำแหน่งโรงเลี้ยง (ยกเว้นชื่อจังหวัดและเมือง)

เนื้อญี่ปุ่นส่งออกพบข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของประเทศคู่ค้า

เมื่อการส่งออกเนื้อญี่ปุ่น นอกเหนือจากถูกกักกันโดยด่านกักกันสัตว์ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งออกอื่นที่ตกลงกับประเทศและภูมิภาคคู่ค้า ยกตัวอย่างเช่น การเชือดจะต้องทำในโรงเชือดที่มีคุณสมบัติและแนบใบรับรองสุขอนามัยด้วย
เงื่อนไขการส่งออกดังกล่าวมีการกำหนดไว้กับสิบหกประเทศและภูมิภาคคู่ค้าดังต่อไปนี้: สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ฮ่องกง, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, มาเก๊า, ไทย, สหภาพยุโรป, เม็กซิโก, นิวซีแลนด์, ฟิลิปปินส์, กาตาร์, อินโดนิเซีย, รัสเซีย, บาห์เรน, เมียนมาร์และบราซิล (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2017)
เงื่อนไขการส่งออกเหล่านี้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้บริโภคในประเทศและภูมิภาคคู่ค้าเหล่านี้

ยกตัวอย่างเช่น มาดูที่ร่างการจัดการของการส่งออกเนื้อญี่ปุ่นไปอินโดนิเซีย เงื่อนไขที่ต้องการมีดังต่อไปนี้:

 1. เนื้อวัวจะต้องมาจากวัวที่เกิดและโตในญี่ปุ่น
 2. เนื้อวัวจะต้องมาจากโรงเชือดที่ได้รับอนุญาตภายใต้การเฝ้าดูของสัตวแพทย์เต็มเวลา และได้รับการรับรองจาก MUI แห่งระบบการรับประกันฮาลาล
 3. เนื้อวัวจะต้องมาจากวัวที่ตายก่อนโดนเชือดและมีการตรวจสอบหลังเชือด ซึ่งไม่พบอาการติดเชื้อใด ๆ
 4. เนื้อวัวจะต้องผลิตตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยที่ตรงตามความต้องการในการใช้รับประทานโดยมนุษย์ได้
 5. เนื้อวัวจะต้องปราศจากสสารในระดับเป็นอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์ สารเช่นฮอร์โมน, สารการเกษตร, โลหะหนัก, สารกันบูด, สารเติมแต่งและวัตถุอันตรายอื่น ๆ

เงื่อนไขเหล่านี้แสดงถึงความต้องการเนื้อวัวที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ปฏิบัติตามระบบการรับประกันฮาลาลเพื่อให้เหมาะกับชาวมุสลิม ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในอินโดนิเซีย

ระบบจัดเกรดที่สนับสนุนความเป็นปึกแผ่นและความเสถียรของสมดุลระหว่างมูลค่าและราคา

การซื้อขายเนื้อวัวในญี่ปุ่น หลัก ๆ เน้นไปที่เนื้อสด ทำกันที่ตลาดค้าส่งเนื้อและศูนย์ค้าเนื้อประมาณสองร้อยแห่งที่มีอยู่ในประเทศ ระบบจัดเกรดเนื้อ (ประเมินตามคุณภาพ) ที่จัดทำโดย Japan Meat Grading Association(JMGA) ถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สุดเมื่อมีการซื้อขายเนื้อ JMGA เป็นสมาคมบุคคลที่สามอยู่ระหว่างผู้ผลิตเนื้อและผู้จัดจำหน่ายที่ทำการจัดคะแนนตามเกรดที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ

เกณฑ์สำหรับการประเมินการซื้อขาย

การจัดเกรดถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก เกรดผลผลิตและเกรดคุณภาพเนื้อ เกรดผลผลิตจะกำหนดอัตราส่วนสุดท้ายจากทั้งตัวถึงชิ้นเนื้อที่ขายได้ ซึ่งถูกจัดเป็นเกรด A, B หรือ C ส่วนการจัดเกรดคุณภาพเนื้อ มีการประเมินเนื้อห้าขั้นตอนตามเกณฑ์ทั้งสี่ดังนี้: การแตกลายหินอ่อน สีและความสดใสของเนื้อ ความแน่นและเนื้อสัมผัส และสีและความสว่างของไขมัน การตัดสินเกรดจะตัดสินจากการรวมเกรดทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน แยกเป็นสิบห้าเกรดตั้งแต่ A5 ถึง C1
B ถูกกำหนดเป็นคะแนนเฉลี่ยสำหรับการให้เกรดผลผลิต ขณะที่ A เป็นเกรดสำหรับเนื้อที่ดีกว่าและ C สำหรับเนื้อที่ด้อยกว่าค่าเฉลี่ย เกรดที่ห้าถูกตั้งเป็นคะแนนสูงสุด ขณะที่เกรดที่หนึ่งเป็นคะแนนต่ำสุดสำหรับการจัดเกรดคุณภาพเนื้อ มีการประเมินตามเกณฑ์ที่แตกต่างกันทั้งสี่สำหรับการจัดเกรดคุณภาพเนื้อ ซึ่งเกรดที่ต่ำที่สุดจะเป็นตัวแทนที่เหลือ ยกตัวอย่างเช่น ถึงแม้ว่าอีกสามเกณฑ์ถูกให้คะแนนเป็นห้า หากเกณฑ์สุดท้ายให้คะแนนเป็นหนึ่ง คะแนนตัดสินสุดท้ายของเนื้อนั้นก็จะเป็นเกรดหนึ่ง

ภูมิภาคผู้ผลิตและผู้ส่งออกได้รับการรับรองจากรัฐบาลญึ่ปุ่นสำหรับเนื้อวากิวที่ส่งออก

มีการกักกันสัตว์เมื่อเนื้อวากิวถูกส่งออกจากญี่ปุ่นไปต่างประเทศ สิ่งนี้เป็นรากฐานของความไว้วางใจระดับนานาชาติ พิสูจน์ความปลอดภัยของเนื้อวากิวที่ส่งออกและการันตีว่าไม่ก่อให้เกิดโรคระบาดไปต่างประเทศ
เมื่อเนื้อวากิวถูกส่งออก เอกสารการตรวจสอบการส่งออกถูกส่งไปยังด่านกักกันสัตว์พร้อมเอกสารที่จำเป็น มีเอกสารการตรวจสอบ มีการตรวจสอบจริงหากจำเป็น ใบรับรองการกักกันถูกจัดทำสำหรับเนื้อที่ผ่านการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ใบรับรองการกักกันจะไม่ถูกออกในกรณีที่ประเทศส่งออกปลายทางสิ้นสุดการนำเข้าเนื้อสัตว์จากญี่ปุ่น