Thịt gà

Japanese  Chicken

Giới thiệu về nhãn hiệu thống nhất của thịt gà

Unified logo

Bằng chứng về uy tín của thịt gà nguồn gốc Nhật Bản vừa ngon vừa an toàn.

Để giới thiệu đúng đắn với thế giới về thịt gà nguồn gốc Nhật Bản vừa ngon vừa an toàn, năm 2005 đã có quy định về “Nhãn thống nhất của thịt gà”.
“Nhãn thống nhất của thịt gà” chỉ được sử dụng cho thịt gà nguồn gốc Nhật Bản đã được nuôi trong môi trường vệ sinh và trong lành, được sản xuất theo chế độ quản lý chất lượng sản phẩm nghiêm khắc do đó nhãn này là bằng chứng về uy tín của thịt gà nguồn gốc Nhật bản vừa ngon vừa an toàn.