All Japan

รายละเอียดกิจกรรม

ส่งเสริมการส่งออกปศุสัตว์ของญี่ปุ่นผ่านการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งออกปศุสัตว์ญี่ปุ่นและแผนงานที่จำเป็นในการส่งเสริมการส่งออก

เค้าโครงแผนงาน(หัวข้อ)/โครงสร้าง/จำนวนสมาชิก

รายละเอียดแผนงาน

  1. พิจารณาแผนการส่งออกปศุสัตว์ในรูปแบบเป็นกลุ่มและจัดโปรโมชั่น
  2. รวบรวมและแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องในด้านการส่งออกปศุสัตว์
  3. กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกด้านอื่นๆในต่างประเทศ

เค้าโครง

สถานที่ตั้ง


สำนักงานสภาส่งเสริมการส่งออกผลิตจากปศุสัตว์ญี่ปุ่น(ในสมาคมการผลิตปศุสัตว์กลาง)
อาคารดีเอซี2 ชั้น9 2-16-2 โซะโตะคันดะ เขตจิโยะดะ โตเกียว 101-0021
TEL +81-3-5577-5004
FAX +81-3-5289-0890
กลุ่มประชุมและกลุ่มทำงานต่างๆที่ตั้งอยู่ภายใต้สภา
  • กลุ่มประชุมการส่งออกเนื้อวัว (สำนักงาน: Japan Livestock Industry Association)
  • กลุ่มประชุมการส่งออกเนื้อหมู (สำนักงาน:สมาคมฟาร์มหมูญี่ปุ่น(Japan Pork Pruducers Association)
  • กลุ่มประชุมการส่งออกเนื้อไก่(สำนักงาน:สมาคมฟาร์มไก่ญี่ปุ่น(Japan Chicken Association)
  • กลุ่มประชุมการส่งออกไข่ไก่(สำนักงาน:สมาคมฟาร์มไข่ไก่ญี่ปุ่น(Japan Poultry Association)
  • กลุ่มประชุมการส่งออกนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนม(สำนักงาน:สมาคมอุตสาหากรรมนมและผลิตภัณฑ์จากนมญี่ปุ่น(Japan Industry Association)

สมาชิก

สมาชิกหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตปศุสัตว์ในประเทศ การกระจายสินค้า และการส่งออก

แผนผังองค์กร

แผนผังองค์กร